Publication: Best Value Assurance Report: Comhairle nan Eilean Siar

by Accounts Commission

Councillors at Comhairle nan Eilean Siar must provide leadership and clear priorities if the organisation is to improve public services and address significant financial and workforce challenges.

Feumaidh comhairlichean aig Comhairle nan Eilean ceannas agus prìomhachasan soilleir a thoirt seachad ma tha a’ bhuidheann gus piseach a thoirt air seirbheisean poblach agus gus dèiligeadh ri dùbhlain nach beag a thaobh ionmhas is feachd-obrach.

An amendment to the text in paragraph 97, third bullet point, of the report was made on 6 December 2022.

Rinneadh atharrachadh air an teacsa san treas puing-peileir ann am paragraf 97 den aithisg air 6 Dùbhlachd 2022.

Main report
File type:
- pdf
File size:
4.81 MB

All files

Prìomh aithisg
File type:
- pdf
File size:
4.87 MB
News release / Fios naidheachd
File type:
- pdf
File size:
210.31 KB
Video transcript / Tar-sgrìobhadh den bhidio
File type:
- rtf
File size:
101.06 KB

Videos

Key facts from our report.

A transcript of this video is available to download with the other files on this page.

Prìomh fhiosrachadh bhon aithisg

Tha tar-sgrìobhadh den bhideo ri fhaighinn gus lughdadh a-nuas leis na faidhlichean eile air an duilleig seo.

William Moyes, Chair of the Accounts Commission, talks about the report

A transcript of this video is available to download with the other files on this page.

Tha William Moyes, Cathraiche Coimisean nan Cunntasan, a’ bruidhinn mun aithisg.

Tha tar-sgrìobhadh den bhideo ri fhaighinn gus lughdadh a-nuas leis na faidhlichean eile air an duilleig seo.

Images

Key Facts
Key Facts
Key areas of focus for our audit
Exhibit 1
Overview of the Comhairle’s key strategic plans
Exhibit 2
The corporate strategy includes 20 strategic outcomes linked to four broad overall priorities.
Exhibit 3
Comhairle performance relative to other councils, 2016/17 to 2020/21. Performance in comparison to other councils has declined.
Exhibit 4
Satisfaction with local services. There has been a decline in satisfaction over the last ten years.
Exhibit 5
Budgeted savings versus actual savings achieved, 2018/19 to 2021/22. The Comhairle has not realised its anticipated savings in recent years.
Exhibit 6
Committed and uncommitted reserves balance, 2017/18 to 2021/22. The Comhairle’s reserve balance has risen since 2018/19.
Exhibit 7
Budgeted capital spending versus actual spending, 2016/17 to 2020/21. The Comhairle has underspent its capital budget in recent years.
Exhibit 8
The Islands Growth Deal and its key projects. The Deal includes a range of projects designed to support growth and a low carbon future.
Exhibit 9
Progress with previous Best Value judgements
Exhibit 10
Best Value audit timeline
Timeline
The Comhairle and its partners responded well to the Covid-19 pandemic
Case study 1
e-Sgoil on-line learning gives pupils wider access to subjects in both English and Gaelic
Case study 2
Demographic and workforce pressures in health and social care are adding to demands
Case study 3
Prìomh Fhiosrachadh
Prìomh Fhiosrachadh
Prìomh raointean fòcais airson an sgrùdaidh againn
Ball-taisbeanaidh 1
Foir-shealladh air prìomh phlanaichean ro-innleachdail na Comhairle
Ball-taisbeanaidh 2
Tha an ro-innleachd chorporra a’ gabhail a-steach 20 buil ro-innleachdail a tha ceangailte ri ceithir prìomhachasan farsaing iomlan.
Ball-taisbeanaidh 3
Coileanadh na Comhairle an coimeas ri comhairlean eile, 2016/17 gu 2020/21. Tha coileanadh an coimeas ri coileanadh chomhairlean eile air a dhol sìos.
Ball-taisbeanaidh 4
Riarachas le seirbheisean ionadail Tha an ìre de riarachas air a dhol sìos thairis air an deich bliadhna a dh’fhalbh.
Ball-taisbeanaidh 5
Sàbhalaidhean air am buidseatadh an coimeas ri sàbhalaidhean a fhuaireadh 2018/19 gu 2021/22 Chan eil a’ Chomhairle air na sàbhalaidhean ris an robhar a’ sùileachadh a choileanadh sna beagan bhliadhnaichean a chaidh.
Ball-taisbeanaidh 6
Balans a’ chùl-stòir, daingnichte agus neo-dhaingnichte, 2017/18 gu 2021/22. Tha balans cùl-stòr na Comhairle air àrdachadh bho chionn 2018/19.
Ball-taisbeanaidh 7
Caiteachas calpa air a bhuidseatadh an coimeas ri na chaidh a chosg, 2016/17 gu 2020/21. Tha a’ Chomairle air caitheamh fon t-sùim shuidhichte air na buidseatan calpa aca sna beagan bhliadhnaichean a dh’fhalbh.
Ball-taisbeanaidh 8
Cùmhnant Fàs nan Eilean agus na prìomh phròiseactan aige. Tha an Cùmhnant a’ gabhail a-steach raon de phròiseactan a chaidh a dhealbhachadh gus taic a thoirt do dh’fhàs agus do dh’àm ri teachd beag-chàrboin.
Ball-taisbeanaidh 9
Adhartas air breithean Feabhas Luach a rinneadh roimhe
Ball-taisbeanaidh 10
Loidhne-ama airson sgrùdadh Feabhas Luach
Loidhne-ama
Fhreagair a’ Chomhairle agus an luchd-pàirt aca gu math ris a’ ghalar mhòr-sgaoilte Covid-19
Rannsachadh-cùise 1
Tha ionnsachadh air-loidhne tro e-Sgoil a’ toirt cothrom nas fharsainge do sgoilearan air cuspairean gach cuid sa Bheurla agus sa Ghàidhlig
Rannsachadh-cùise 2
Tha brùthaidhean deamografach agus feachd-obrach ann an slàinte is cùram sòisealta a’ cur ri iarrtasan
Rannsachadh-cùise 3